Metodika

Nominovány do hlavních kategorií mohou být fondy splňující tato kritéria:

 • fond je registrován k distribuci na českém trhu
 • fond je je určen pro retailovou klientelu
 • fond disponuje minimálně tříletou historií NAV k 31. 12. 2023. U fondů, kde došlo ke sloučení dvou a více fondů nebo zásadní změně investiční politiky fondu, je počátkem historie bráno datum této události
 • fond je oceňován na denní bázi 

Organizátor nemusí zařadit do hodnocení fondy, které mají nestandardní parametry s ohledem k využité metodice hodnocení.

 

Kategorie

V rámci Investice roku jsou vyhodnocovány tyto kategorie:

Hlavní kategorie

 1. Konzervativní fond
 2. Progresivní dluhopisový fond
 3. Smíšený fond
 4. Trend – technologický fond
 5. Akciový fond

 

 

Rozčlenění fondů do hlavních kategorií:

V hlavní kategorii jsou vyhodnocovány fondy, rozčleněné do kategorií dle tříd aktiv popsaných níže. Pro zařazení fondů do dané třídy aktiv, ke zjištění časových řad NAV fondů a jejich benchmarků jsou primárně využívány data získaná prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti Refinitiv (dále jen „Poskytovatel dat“).

 

1. Konzervativní fondy

Fond je správcem fondu označen jako „money market“ nebo „bond“ a je takto reportován v systémech Poskytovatele dat.

V případě dluhopisových fondů („bond“) budou jako konzervativní fondy brány takové fondy, jejichž investiční strategie předpokládá prokazatelně nižší rizikovost. Pro zjištění investiční strategie budou využity ukazatele průměrné durace, investiční filosofie fondu nebo durace benchmarku.

  

2. Progresivní dluhopisové fondy

Fond je správcem fondu označen jako „bond“, je takto reportován v systémech Poskytovatele dat a zároveň je k 31. 12. 2023 jeho průměrný kreditní stupeň nižší nebo rovný BBB (dle ratingových agentur S&P nebo Fitch). 

Fondy s regionálním zaměřením „emerging markets“ nebo fondy používající obdobné ale jiné než standartní dluhopisové nástroje vykazující potenciál vyšší rizikovosti jsou automaticky součástí této kategorie.

 

3. Smíšené fondy

Fond je správcem označen jako „mixed assets“ a je takto reportován v systémech Poskytovatele dat.

 

4. Trend – technologické fondy

Fond je správcem označen jako „equity“ a je takto reportován v systémech Poskytovatele dat.  V portfoliu takového fondu jednoznačně převažují technologie, což je v souladu s dlouhodobou strategií fondu. 

 

5. Akciové fondy

Fond je správcem označen jako „equity“ a je takto reportován v systémech Poskytovatele dat.

 

Organizátor si u nejednoznačných případů vyhrazuje právo na zařazení fondu do kategorií dle vlastního uvážení.

 

 

Způsob vyhodnocení výsledků v hlavních kategoriích

Pro stanovení výsledků v jednotlivých kategoriích jsou využívány následující ukazatele.

 

Absolutní výnos

Roční kumulativní výnos vyjádřený v CZK vypočítaný na základě změny v NAV mezi prvním a posledním obchodním dnem daného roku.

 

Sortino ratio

Výnos fondu v poměru k jeho realizované negativní volatilitě. Roční výnos fondu je brán podle absolutního výnosu fondu z bodu 1) za daný rok, přičemž negativní volatilita je spočítána podle vzorce

 

kde:

 • Xi = výnos v den i
 • T = minimálně akceptovatelný výnos (v tomto případě uvažujeme vždy 0 %)
 • N = počet obchodních dnů v roce

 

Výsledkem je číslo, které vyjadřuje využití realizovaného rizika k dosažení realizovaného výnosu fondu.

 

Information ratio

Alfa, tedy dosažený výnos nad benchmark upravený o ukazatel β (tedy vztahu citlivosti mezi výnosy fondu a výnosy benchmarku) v poměru k volatilitě alfy. Pro výpočet je tedy použit vzorec: 

 

 


V případě, že není k dispozici benchmark fondu reportovaný správcem fondu, je pro výše uvedený výpočet použit technický indikátor zveřejněný Poskytovatelem dat, přičemž je posuzována správnost výběru technického indikátoru pro daný fond.


Všechny výše uvedené ukazatele jsou vypočteny pro roky 2023, 2022 a 2021. Jediná kategorie Trend zohledňuje pouze roky 2023 a 2022, a to v poměru 70 % a 30 %. Ostatní kategorie jsou vypočteny na horizontu posledních třech let, a to váženým průměrem na základě následujícího poměru:

 

Rok

Váha

2023 

70 % 

2022 

20 % 

2021 

10 % 

 

 

Pro jednotlivé kategorie jsou použity tyto vážené průměry ukazatelů v tomto poměru:

 

 Kategorie

Absolutní výnos

Sortino ratio

Information ratio

 Akciové

20 % 

60 % 

20 % 

 Trend

50 % 

50 % 

0 % 

 Progresivní dluhopisové 

20 % 

60 % 

20 % 

 Smíšené

0 % 

100 % 

0 % 

 Konzervativní

35 % 

65 % 

0 % 

 

U každého fondu je vypočteno relativní umístění (percentil) v rámci své kategorie, roku a každého výše uvedeného ukazatele.

Výsledkem je seznam fondů seřazený dle nejvyššího váženého percentilu s váhami dle výše uvedených poměrů.

Výsledkům je přiřazeno pořadí a jsou publikovány podle specifikací společnosti Swiss Life Select.